امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

اتاق جلسات

اتاق جلسات

یکی از خدمات نمایشگاه دائم صادرات و فرصت های سرمایه گذاری ایران، ارایه اتاق جلسات جهت برگزاری جلسات بین تولید کنندگان و خریداران است، شرکت کنندگان در نمایشگاه می توانند از این خدمات نمایشگاه جهت برگزاری جلسات خود استفاده نمایند. این موضوع می تواند برای تولید کنندگانی که در شهرستان ها مشغول به فعالیت هستند مورد توجه باشد و درحقیقت می توانند از این نمایشگاه به عنوان یک پایگاه جهت برگزاری جلسات خود و همچنین برقراری ارتباط با خریداران داخلی و خارجی استفاده نمایند.

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری
مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری
مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری
مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری
طراحی سایت