امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

ارتباط با صندوقهای سرمایه گذاری

ارتباط با صندوقهای سرمایه گذاری

تعدادی از صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر در نمایشگاه دائم صادرات و فرصت های سرمایه گذاری ایران حضور دارند و سرمایه پذیران می توانند از این طریق با صندوق های سرمایه گذاری ارتباط برقرار نمایند. یکی از خدمات ما به شرکت کنندگان در نمایشگاه دائم صادرات و سرمایه گذاری معرفی این صندوقهای سرمایه گذاری به مشترکان نمایشگاه میباشد.

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری
طراحی سایت