امروز دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

Manufacturer of Nafion and Flemion

Manufacturer of Nafion and Flemion

5,0 rating based on 1,234 ratings
مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایران

.
Electrochemia Baspar is the only manufacturer of  Nafion and  Flemion as cation exchange membranes and dispersions in Middle-East. Our products, licensed by Iran  Polymer and  Petrochemical Institute, satisfy requirements of a broad range of  high tech applications both technically and economically. High  quality and low cost  perfluorinated  sulfonic acid ( PFSA) dispersions from 5% to 15% polymer contents are offered. We also manufacture PFSA membranes,
commercially known as Nafion and Flemion with 1100 equivalent weight and different thicknesses.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت