امروز شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

Herbal medicine

Herbal medicine

5,0 rating based on 1,234 ratings
در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذاري
در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذاري
در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذاري

BARIJ ESSENCE Company is a famous holding company in Iran which has been established by Mr. Hossein Hejazi (25th June 1945-22th May 2011).This holding company actives in the field of growing  medical plants as well as producing  herbal  supplements and finally distributing its products entre IRAN. BARIJ ESSENCE Pharmaceutical Co. Producer of herbal supplements as well as essential  oils based on herbal active  ingredients estabIshed in 1992 .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت