امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

اخبار

اخبار

Delta gas mobin group

.Delta gas mobin group represents relying on the most advanced technologies in the world that is working on the #instrumentation and #industrial_equipment field and #manufacture the #gas #turbineflow meters under…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

Gas Detector

Delta gas mobin group represents relying on the most advanced technologies in the world that is working on the instrumentation and industrial equipment field and manufacture the gas turbineflow meters…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

Cathodic Protection Projects

Field of Activities : EPCC Conector of cathodic Protection Projects Transformer Rectifier & Cathodic Protection Equipments Cathodic Protection Anodes Earthing and LightningSystems Industrial Power Resistors Neutral Grounding Resistors Cast Resin…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان (قسمت چهارم)

ارمنستان، یک محیط اقتصادی کلان باثبات بهمراه نرخ های رشد اقتصادی بالاتر از میانگین جهانی دارد، که یک مبنای مطلوبی را برای سرمایه گذاری فراهم می کند. کشور ارمنستان، یک…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

Cathodic Protection Systems

Field of Activities : EPCC Conector of #cathodic_Protection Projects Transformer Rectifier & Cathodic Protection Equipments Cathodic Protection Anodes Earthing and LightningSystems Industrial Power Resistors Neutral Grounding Resistors Cast Resin Splicing…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

بازار مبلمان چوبی در ارمنستان

میزان واردات مبلمان چوبی در دنیا نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار است.کل واردات ارمنستان برای محصول فوق در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱۰ میلیون دلار بوده است.بیش از ۶۰ درصد…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

(Abhar Cable Co. (AC

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذاري Abhar Cable Co. (AC) as part of Noorin Industrial Complex (a private industrial park) has been established in 1992 and is Iran’s…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان (قسمت سوم)

.میراث ارمنستان، مرز آزاد (رژیم بدون_ویزا با بیش از شصت کشور) و رتبه بندی آن به عنوان یکی از ایمن ترین مقصدهای مسافرتی، پایه و اساس های جالبی را برای…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

cable & wire

Abhar Cable Co. (AC) as part of Noorin Industrial Complex (a private industrial park) has been established in 1992 and is Iran’s leading and most prestigious producer of high quality…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

Pars flex original

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذاري Manufacturing a quality product that could replace the natural human missing organ became the main concern of the company’s founders, and in…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

Prostetic foot

Manufacturing a quality product that could replace the natural human missing organ became the main concern of the company’s founders, and in order to achieve this, a rugged and difficult…

طراحی سایت