دبیرکمیته اقدام ارزی گفت: تعداد ۳۳۱۹ صادرکننده شامل ۱۰۶۳ واحد غیرتولیدی و ۱۱۹۳واحد تولیدی بیش از ۹۹درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری اظهار داشت: این تعداد صادرکننده با تعهدات ارزی ۲۶.۶ میلیارد یورو تنها به میزان ۷۹۷میلیون یورو مانده تعهدات دارند که به صورت میانگین، هر صادرکننده در این گروه ۳۵۳هزار یورو تعهد دارد وبا توجه به مهلت باقیمانده تا پایان تیرماه ۱۴۰۰برای صادرکنندگان سال ۹۸ و همچنین تا پایان شهریورماه امسال برای صادرکنندگان سال ۱۳۹۹ این امیدواری وجود دارد که نسبت به ایفای کامل تعهدات ارزی خود اقدام کنند.
وی افزود: از مجموع ۲۲۹۷۲صادرکننده شامل ۶۵۲۰ واحد تولیدی و ۱۶۴۵۲ واحد غیرتولیدی با مانده تعهدات کمتر از یک میلیون یورو، فقط ۱.۸ میلیارد یورو مانده تعهدات داشته‌اند، در حالی که کل تعهدات این گروه حدود ۳۲میلیارد یورو بوده و ۵۱درصد از کل  تعهدات ارزی را به خود اختصاص داده‌اند.
دبیر کمیته اقدام ارزی ادامه داد: به دیگر سخن، این گروه از نظر تعداد ۹۳درصد صادرکنندگان و از نظر تعهدات ۵۱درصد تعهدات ارزی حاصل از صادرات را شامل می‌شوند.
قمری با بیان اینکه یکی از الزامات تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی توجه ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط، است، گفت: تعداد ۵۹۲صادرکننده با ایفای تعهدات ارزی بین ۹۱تا ۹۹درصد، مانده تعهدات ایفا نشده کمتر از یک میلیون یورو داشته و تنها ۸۶میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند.

دیدگاهتان را بنویسید