مطالعه بازار سیمان پرتلند

توسعه ی استراتژی بازاریابی صادرات شما

میزان واردات سیمان پرتلند در سال 2019 در دنیا نزدیک به 6 میلیارد دلار بوده است.
واردات این محصول در ارمنستان طی چند سال اخیر رشد فوق العاده ای داشته است.

سال 2015 نزدیک به 1.5 میلیون دلار و سال 2019 بیش از 23 میلیون دلار بوده است
99 درصد واردات ارمنستان از ایران صورت میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید