برای مشاهده سامانه باید در سایت ثبت نام کنید

راهنمای آزمون ارزیابی

فرم ارزیابی برای افراد حقوقی در نظر گرفته شده است، برای آغاز ارزیابی روی دکمه شروع کلیک کنید، ارزیابی در دو صورت انجام میشود لطفا تا پایان ارزیابی فرم ها را پر کنید.