پیش بینی آینده اقتصادی ایران

ریال

همواره در اختیار داشتن پیش بینی از وضعیت آینده اقتصادی کشور می تواند ابزارهایی را برای برنامه ریزی در اختیار مدیران در بخش های دولتی و خصوص قرار دهد.

دسته: