امروز سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

اعضا هیات مدیره مشترک بازرگانی

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مصاحبه با جناب ریاست محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیهریاست محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه

یکشنبه ۱۲ مرداد ، ریاست محترم اتاق و اعضا هیات مدیره مشترک بازرگانی ایران و روسیه از مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایران بازدید داشتند .پس از پایان جلسه…

طراحی سایت