امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

بندر کاندلا

اخبار

منطقه ویژه اقتصادی کاندلا

منطقه ویژه اقتصادی کاندلا در شمال غربی هند یکی از بزرگترین و اولین منطقه ویژه اقتصادی تاسیس شده در هند و آسیا به حساب می آید. هدف اصلی ایجاد این…

طراحی سایت