امروز پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

فرصت_سرمایه_گذاری

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایراناخبار

Air Textured F.S Plan

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذاري Project title: Air Textured F.S Plan Products/Services:Thick yarn Project descriptionProduction of Air Stretch Thread with different deniers of the primary material FinancialValue…

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایراناخبار

Aerospace Productions

Project title: Aerospace ProductionsProducts/Services:MAV – UAV – Hovercraft – Airplane – Balloon – Rotary Wing – Helicopter – Quad Copter Project description:The main objective of this project is to design…

طراحی سایت