امروز پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

aerospaceproduction

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایراناخبار

Air Textured F.S Plan

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذاري Project title: Air Textured F.S Plan Products/Services:Thick yarn Project descriptionProduction of Air Stretch Thread with different deniers of the primary material FinancialValue…

طراحی سایت