امروز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

cable & wire

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایراناخبار

(Abhar Cable Co. (AC

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذاري Abhar Cable Co. (AC) as part of Noorin Industrial Complex (a private industrial park) has been established in 1992 and is Iran’s…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

cable & wire

Abhar Cable Co. (AC) as part of Noorin Industrial Complex (a private industrial park) has been established in 1992 and is Iran’s leading and most prestigious producer of high quality…

طراحی سایت