"فرم ثبت نام در دوره شتابدهی تجاری (ویژه تولید کنندگان)"